Tenders

back

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 18 броя павилиони за продажба на цветя, както и на цветя, битови и промишлени стоки и услуги, находящи се в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по план

314