Изработване и доставка на печатни рекламни материали за осигуряване на информация и публичност по проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” - ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01

back
Процедура: номер 143 / сряда, 29 април 2020 12:38
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка