Оперативна Програма "Регионално Развитие"

back

Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

2913