Оперативна Програма "Околна Среда"

back

Проект: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”

3910