ОП „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

back

“Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”

535