Notices

back

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1796

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

       Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 02/ 04.01.2013 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІ-1149 и ХV-1149 в кв. 168 по плана на с. Мало Конаре

       Заповед № 03/ 04.01.2013 г. за изработване на проект на ПЗ на УПИ ІІ-търговия и услуги в кв. 151 „а” по плана на гр. Пазарджик

        Заповед № 04 / 04.01.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-База на СУ „Водстрой” в кв. 432 „А” по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 05 / 10.01.2013г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 045001, местност „Млечока” в земл. Братаница

       Заповед № 06 / 10.01.2013 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 020016, местност „Коритски път” в земл. Црънча

       Заповед № 09 / 17.01.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ІV /п.и. 000208/, местност „Мандрите” земл. Крали Марко

         Заповед № 10 / 18.01.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за присъединяване на п.и. с идентификатори 55155.54.20 и 55155.54.23 към УПИ І-22, База за съхранение на зърно, местност „Татар Мезар” в земл. Пазарджик