Notices

back

Съобщение относно изработен окончателен проект на ПУП-план за регулация и застрояване и схемите към него за район „Запад”,

2248

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП-план за регулация и застрояване и схемите към него за район „Запад”, представляващ територията заключена между бул. „Александър Стамболийски”, бул. Христо Ботев”, ул. „Панайот Волов” и ул. „Проф. Иван Батаклиев” - гр. Пазарджик.

          Проектите са изложени в Информационен център на Община Пазарджик.

          На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения по проекта в 30-дневен срок от Обнародването в “Държавен вестник”.