Notices

back

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА "ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИНДИРЕКТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТИНСКА И РАСТИТЕЛНА БИОМАСА В ГРАНИЦИТЕ НА СВИНЕКОМПЛЕКС С. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, С НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ДО 5,4 MW"

1741

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:


Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„ИЗГРАЖДАНЕ НА "ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ИНДИРЕКТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТИНСКА И РАСТИТЕЛНА БИОМАСА В ГРАНИЦИТЕ НА СВИНЕКОМПЛЕКС С. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, С НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ДО 5,4 MW"”

 

 

 

Местонахождение: в границата на свинекомплекс с. Априлци, м-т "Гуджи дъб", землище на с. Априлци, общ. Пазарджик

 

Възложител: "СВИКОМ" АД, гр. Пазарджик, ул. "Градски Пазар" №2

 

 

 

      Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /15.09.2015 г. - 28.09.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ