Notices

back

Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение ПРОМАНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА СЪС СТАИ ЗА ГОСТИ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВЕ ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ И ПИВОВАРНА

1575

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

 

„ПРОМАНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА СЪС СТАИ ЗА ГОСТИ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, СКЛАДОВЕ ЗА НЕГОРИМИ МАТЕРИАЛИ И ПИВОВАРНА”

 

Местонахождение: в собствен имот УПИ ІІ-303 търговия и услуги, местност "Кулински ливади", землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 Възложител: "РОМБУС БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев" №106, ет.2

 

          Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /12.05.2015г. – 25.05.2015г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ