Notices

back

Обявление относно конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) за пълнолетни лица правонарушители в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 8.

242