Notices

back

Обявление относно конкурс за предоставяне на социалните услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“, гр. Пазарджик

271