Notices

back

Обявление относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91 в местност „Атчаир” по КККР на град Пазарджик.

174