Notices

back

Обявление относно изготвен проект за изменение на на ПУП - ПРЗ и РУП в УПИ ІІ-73 / ПИ 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72/ ПИ 55155.503.72, ПИ 55155.503.75 / в кв.1259 по плана на гр.Пазарджик.

1657

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК , Дирекция "Архитектура и териториално устройство"

на основание чл.128 и чл. 131 от ЗУТ, обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на на ПУП - ПРЗ и РУП в УПИ ІІ-73 / ПИ 55155.503.73/ и УПИ ІІІ-72/ ПИ 55155.503.72, ПИ 55155.503.75 / в кв.1259 по плана на гр.Пазарджик.

            С плана за регулация в УПИ ІІ-73, регулационните линии минават по имотните им граници , а с ПЗ се предвижда основно сключено стъпаловидно застрояване в УПИ IV-74, УПИ ІІ-73 , УПИ ІІІ-72 с височини 3.60м./1 ет./, 10м. / 3ет./ и 15м. / 5ет./ , при показатели за зона „Ц” - П заст.80%, П озел. 20% и Кинт. 3.

            С РУП се конкретизира с точни мерки и коти на бъдещото застрояване в план и във височина , съгласно означенията на приложеното планово задание и скица - проект.

            Проектът се намира в ст.509 ет. 5 на Общината , Дирекция "Архитектура и териториално устройство" и е публикуван на интернет страницата на Общината.

            На основание чл.128 , ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок считано от датата на съобщаването , заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта , до Експертния съвет по устройство на територията при Община Пазарджик.


АРХ. КРЪСТЬО ТАНКОВ

Гл. архитект на Община Пазарджик

Изготвил:

арх. Теодора Кръстева , гл. експерт отдел „Урбанизация”