Contests

back

Публично оповестен конкурс за за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 4 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. ул. “Стоян Василев”

982