Contests

back

Публично оповестен конкурс за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0

309