Contests

back

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.507.298, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. ”Стефан Стамбол

784