Contests

back

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.9611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик

682