Contests

back

Публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1526, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”

840