Contests

back

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик,

508