Contests

back

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: част от сграда- помещения с площ 150.00 кв. м., с идентификатор 55155.502.1132.8, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20

292