Contests

back

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 366 кв.м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Рила”

1568