Contests

back

Публично оповестен конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 2 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-б, с площ от 304 кв.м.

2063