Contests

back

Публично оповестен конкурс за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на гараж, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, бул. „Христо Ботев”

359