Contests

back

Конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 , по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Цар Калоян”

2372

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол и Решение № 172 от 25 септември 2013 година, взето с Протокол №11 на Общински съвет – Пазарджик,

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

         За продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 (пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка едно нула пет нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, съгласно скица №8138/17.07.2013 г. на СГКК Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Цар Калоян”, с площ от 2 054 кв.м. (две хиляди и петдесет и четири кв.м), трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За паркинг. Съгласно действащия застроителен регулационен план на ЖР „Руски” гр. Пазарджик, одобрен с Решение №195/29.10.2009 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №17, съставляващ УПИ ІV-паркинг, кв.454, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.504.9581, 55155.505.1051, 55155.505.9505, 55155.505.9503, актуван с Акт за частна общинска собственост №1916/04.02.2010 г. вписан в дв.вх. рег. №433/08.02.2010 г., том ІI, Акт №72 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

В публично оповестения конкурс на един етап могат да участват при равни условия юридически лица, с изключение на юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса.

В публично оповестения конкурс на един етап не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни дружества).

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

Минимална конкурсна цена - 120 000 лева (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС.

         Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, с начален час 11.00 часа, на 24.10.2013 г. (16-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, публично оповестения конкурс ще се проведе в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на обекта на приватизация е до 17.00 часа на 18.10.2013 г. (10-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Конкурсната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.30 часа на 15.10.2013 г. (7-мия ден, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”). Цената на конкурсната документацията и Информационния меморандум е 500 лева (петстотин лева) с ДДС. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

         Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В срок до 18.10.2013 г. (10-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”), лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

Депозитът за участие в публично оповестеният конкурс на един етап е в размер на 90 000 лева (деветдесет хиляди лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 16.30 часа на 23.10.2013 г. (15-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 23.10.2013 г. (15-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №172 от 25.09.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България” №2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

Решение № 172 от 25 септември 2013 година, взето с Протокол №11 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.88 от 08.10.2013 г.

За справки – стая 406 и 605, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402357.