Contests

back

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1522, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Кочо Честименски”, площ: 78.00 кв.м.

1928