Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

3269

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 153/28.07.2016 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, по Приложение № 1.

Начална месечна наемна цена без ДДС - по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

Предназначение – за паркинги.

До участие в конкурса се допускат:

- Търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- Всеки кандидат има право да участва в конкурса само за един обект от Приложение № 1. Когато един кандидат е подал документи за участие в конкурса за повече от един от обектите по Приложение № 1, същият се допуска до участие в конкурса само за този от обектите, за който обект офертата за участие в конкурса е подадена първа.

Конкурсът ще се проведе на 07.09.2016 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектите, предмет на конкурса, могат да бъдат оглеждани всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 01.09.2016 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена с вкл. ДДС до 16,30 часа на 02.09.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF, а именно:

- за обект № 1 от Приложение № 1 – в размер на 4 800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/

- за обект № 2 от Приложение № 1 – в размер на 4 440.00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева/

- за обект № 3 от Приложение № 1 – в размер на 3 600.00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/

- за обект № 4 от Приложение № 1 – в размер на 1 440.00 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/

- за обект № 5 от Приложение № 1 – в размер на 4 560.00 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/

- за обект № 6 от Приложение № 1 – в размер на 5 760.00 лв. /пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 02.09.2016 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296                  

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К

на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, определени за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за паркинги

 

1. Имот с идентификатор 55155.503.823, обособен като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 36 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на паркинг „Театъра” в кв. 1272 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.823, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 4 000.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

2. Част от имот с идентификатор 55155.503.9614, обособена като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 29 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на пл. „Възраждане” в кв. 1346 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.9614”, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 3 700.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

3. Имот с идентификатор 55155.503.825, обособен като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 26 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на пл. „Васил Левски” в кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.825”, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 3 000.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

4. Имот с идентификатор 55155.503.904, обособен като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 12 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на паркинг ул. „Иван Вазов” в кв. 1259 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.904”, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 1 200.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

5. Част от имот с идентификатор 55155.503.9517, обособена като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 30 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на паркинг „Пазара” в кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.9517”, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 3 800.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.  

6. Имот с 55155.503.826 по ККР на гр. Пазарджик, обособен като паркинг съгласно одобрения ПУП с Решение № 237/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик за паркиране на 40 леки автомобила съгласно „Схема за разполагане на паркоместа на паркинг „Халите” в кв. 342 по плана на гр. Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.826”, с предназначение – за паркинг, с начална месечна наемна цена без ДДС – 4 800.00 лв. без ДДС и срок за отдаване под наем – 10 години.