Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

2747