Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи 21 броя павилиони за продажба на цветя съгласно утвърдена схема, всеки един с балансова стойност 6 450.00 лв., находящи се в УПИ І – за градски пазар, кв. 275 по пл

1778