Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424.00 кв.м., с предназначение: сграда за култура и изкуство, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1

1763