Условия за ползване

назад

Настоящите условия  

за използване уреждат взаимоотношенията между Община Пазарджик и всяко физическо лице, наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Пазарджик. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Община Пазарджик, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. 

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Община Пазарджик е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Пазарджик и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът. 

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Пазарджик не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Пазарджик си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Пазарджик се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Пазарджик, принадлежат на автора си. Община Пазарджик не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сътветните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Пазарджик не отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети, или загуби, или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Пазарджик е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Община Пазарджик е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Пазарджик и този уеб сайт. 

Защита на авторските права

Община Пазарджик и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.pazardzhik.bg. Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Пазарджик.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Пазарджик и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на www.pazardzhik.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. 

Линкове към други уеб страници и сайтове

Община Пазарджик може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни, с цел да улесни достъпа Ви до тях.. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Пазарджик няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Електронни административни услуги

Достъпът до електронни административни услуги, предоставяни от Община Пазарджик може да се осъществи чрез:

  • Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg

           Ако исканата услуга изисква заплащане то може да се извърши на адрес: https://pay.egov.bg/

  • Електронна справка за дължими данъци и такси, с възможност за плащане на адрес: https://pazardzhik.imeon.bg/

Възстановяване на надвнесени суми

Възстановяването или прихващането може да стане по ваше писмено искане (чл. 129 от ДОПК).

Искане за прихващане и/или възстановяване.

Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

След постъпване на искането се възлага извършването на ревизия или проверка. Проверката приключва с Акт за прихващане и/или възстановяване, или с Отказ от прихващане и/или възстановяване на претендираната сума. Връчва ви се лично от органа по приходите.

Подаване на искането

Може да подадете искане по електронен път, подписано с КЕП, или в деловодството на отдел Местни данъци и такси.

Срокове за възстановяване

Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. 

Забранена и непозволена употреба 

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Пазарджик, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. 

Промяна на условията за ползване на сайта

Община Пазарджик си запазва правото да променя тези условия по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Условията за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези условия, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Пазарджик и унищожите материалите, които сте изтеглили, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.