Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот VIII – за производство и услуги (осми тире за производство и услуги), в кв. 10 (десет) по плана на с. Цар Асен, общ. Пазарджик

287

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 55/29.03.2018 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на Урегулиран поземлен имот VIII за производство и услуги (осми тире за производство и услуги), в кв. 10 (десет) по плана на с. Цар Асен, общ. Пазарджик, с площ 1 130 кв.м, ведно с двуетажна сграда със застроена площ 140 кв.м., строена през 1985 г. и едноетажна сграда със застроена площ 160 кв.м., с изба от 63 кв.м. под част от сградата, строена през 1961 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5024/16.02.2018 г., с начална тръжна цена   8 890 лева (в т.ч. земя - 3 390 лева и сгради – 5 500 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 572,40 лева).

Търгът ще се проведе на 25.06.2019 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

          До участие в търга се допускат:

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

          Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.05.2019 г. до 21.06.2019 г. на място, след заявка в кметство Цар Асен, община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 24.06.2019 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 21.06.2019 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 24.06.2019 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296