Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик

292

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 257/22.12.2020 год., взето с Протокол № 15 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 22.01.2021 г. до 19.02.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или кметство Мало Конаре.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.02.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.02.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 22.02.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 23.02.2021 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1470 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев”, площ: 568 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, предишен идентификатор: 55155.506.380, номер по предходен план: квартал: 134 а, парцел V-гаражи, съседи: 55155.506.1473, актуван с акт за частна общинска собственост № 5740/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 39 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 974,40 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Петър Бонев”, площ: 567 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за автогараж, предишен идентификатор: 55155.506.380, номер по предходен план: квартал: 134 а, парцел IV-гаражи, съседи: 55155.506.1473, актуван с акт за частна общинска собственост № 5743/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 39 690 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 958,60 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.585 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 473 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел II, съседи: 46749.501.584, 46749.501.599, 46749.501.598, 46749.501.586, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5862/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 311 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 125,40 лева).
4. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.586 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 472 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел III, съседи: 46749.501.585, 46749.501.598, 46749.501.597, 46749.501.587, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5864/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 304 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 120,90 лева).
5. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.587 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел IV, съседи: 46749.501.586, 46749.501.597, 46749.501.596, 46749.501.588, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5866/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 325 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 134,40 лева).
6. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.588 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел V, съседи: 46749.501.587, 46749.501.596, 46749.501.595, 46749.501.589, 46749.501.1648, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5871/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 325 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 134,40 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.596 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 485 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XII, съседи: 46749.501.597, 46749.502.1457, 46749.501.595, 46749.501.588, 46749.501.587, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5867/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 395 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 179,30 лева).
 

8. Поземлен имот с идентификатор 46749.501.597 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, девет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, с площ 485 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 199, парцел XIV, съседи: 46749.501.598, 46749.502.1457, 46749.501.596, 46749.501.587, 46749.501.586, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5869/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 3 395 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 179,30 лева).