Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик

839

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 234/20.09.2023 г., взето с Протокол № 10  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Огняново, с. Сарая, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 09.11.2023 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 06.10.2023 г. до 07.11.2023 г. на място след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 08.11.2023 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.11.2023 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 08.11.2023 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 09.11.2023 г. от 11.30 часа

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.803 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.05.2022 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 646 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 71, парцел: XIII, съседи: 21556.501.802, 21556.501.1254, 21556.501.804, 21556.501.800, 21556.501.797, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6280/27.04.2022 г., с начална тръжна цена 10 336 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 902,80 лева).

2.  Поземлен имот с идентификатор 46749.503.1952 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, девет, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.12.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, ул. «Сто и четвърта», с площ 576 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 148, парцел: XII, съседи: 46749.503.1951, 46749.503.2028, 46749.503.1955, 46749.503.1953, 46749.503.1188, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.503.1952.1: застроена площ 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 46749.503.1952.2: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6562/22.08.2023 г., с пазарна цена на имота 8 640 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 070,60 лева).

3.  Поземлен имот с идентификатор 53335.502.17 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед 18-7452-30.06.2023 год. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Огняново, ул. «Отец Паисий», с площ 990 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6020017, квартал: 46, парцел: X, съседи: 53335.502.632, 53335.502.633, 53335.502.926, ведно със сграда: 1. Сграда 53335.502.17.1: застроена площ 492 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за обществено хранене, актуван с акт за частна общинска собственост № 6561/10.08.2023 г., с начална тръжна цена 52 087 лева (в т.ч. земя - 8 910 лева и сграда – 43 177 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 41 979,50 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.62 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, ул. «30-та» № 64, с площ 1193 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 34, парцел: IV, V, съседи: 65437.501.566, 65437.501.629, 65437.501.73, 65437.501.63, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 65437.501.62.1: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 65437.501.62.2: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 65437.501.62.3: застроена площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 4. Сграда 65437.501.62.4: застроена площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: гараж, 5. Сграда 65437.501.62.5: застроена площ 41 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, 6. Сграда 65437.501.62.6: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, 7. Сграда 65437.501.62.7: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6546/04.07.2023 г., с начална тръжна цена 12 342 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 288,60 лева).

5.   Поземлен имот с идентификатор 77061.501.352 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Хаджиево, ул. «Двадесет и втора», с площ 750 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 ), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 493, квартал: 4, парцел: II-493, съседи: 77061.501.71, 77061.501.72, 77061.501.73, 77061.501.548, 77061.501.493, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6564/07.09.2023 г., с начална тръжна цена 9 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 881,00 лева).

6.  Поземлен имот с идентификатор 86074.501.507 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, пет, нула, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, ул. «Двадесет и втора», с площ 835 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 507, квартал: 45, парцел: XIII, съседи: 86074.501.510, 86074.501.508, 86074.501.506, 86074.501.788, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6538/26.06.2023 г., с начална тръжна цена 11 690 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 752,10 лева).