Търгове

назад

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост,находящ се в с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик

491

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 2 със застроена площ 22.76 кв.м. /двадесет и две цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, находящ се в едноетажна масивна сграда с идентификатор 66559.502.426.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-280/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: с. Синитово, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 66559.502.426, 66559.502.757 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 66559.502.426, застроена площ: 224 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3111/16.05.2013 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4763/03.06.2013 г., том 17, № 177 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение: за фризьорски салон, начална месечна наемна цена без ДДС: 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 16.01.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.12.2023 г. до 15.01.2024 г. на място след заявка в кметство Синитово, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 54.00 лв. /петдесет и четири лева/ се внася до 16,30 часа на 15.01.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 12.01.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.01.2024 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357