Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, община Пазарджик

931

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение № 213/29.08.2023 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2,  ”Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.12.2023 г. до 08.01.2024 г. на място, след заявка в кметство Добровница.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.01.2024 год. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.01.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 09.01.2024 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296           

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 10.01.2024 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.825 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 787 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: III, съседи: 21556.501.826, 21556.41.166, 21556.501.824, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5936/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 12 592 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 536,40 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.826 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 931 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: IV, съседи: 21556.501.827, 21556.41.167, 21556.41.166, 21556.501.825, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5938/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 14 896 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 183,40 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.827 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 874 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: V, съседи: 21556.501.828, 21556.41.167, 21556.501.826, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5940/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 13 984 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 927,30 лева).

          4. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.828 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 941 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел: VI, съседи: 21556.501.829, 21556.501.830, 21556.41.167, 21556.501.827, 21556.501.1312, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5942/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 15 056 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 228,40 лева).