Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Сарая и с. Черногорово, общ. Пазарджик.

623

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 59/28.03.2019 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Сарая и с. Черногорово, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.05.2019 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик –Пленарна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- За позиция № 1 и № 2 не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и отговарящи на условията по чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.04.2019 г. до 17.05.2019 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или съотвеното кметство, на чиято територия се намира имотът.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.05.2019 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.05.2019 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.05.2019 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 20.05.2019 г. от 11.30 часа

          

с.Априлци

1. Поземлен имот с идентификатор 00571.8.5 (нула нула пет седем едно точка осем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-123/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: с. Априлци, местност ГУДЖИ ДЪБ,  площ: 38253 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –  друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000362, съседи: 00571.8.4, 00571.8.3, 00571.8.7, 00571.11.52, 00571.8.6, 00571.12.1, 00571.10.12, 00571.9.7, 00571.9.6, 00571.9.4, актуван с акт за частна общинска собственост № 5037/06.03.2018 г., с начална тръжна цена 50 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 50 494,00 лева).
   

с. Сарая

2. Поземлен имот с идентификатор 65437.69.133 (шест пет четири три седем точка шест девет точка едно три три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-52/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: местност КЪРСКИ ЛИВАДИ,  площ: 5247 кв.м., трайно предназначение на територията – нарушена, начин на трайно ползване –  насип, насипище, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 058064, съседи: 65437.69.127, 65437.888.9901, 65437.69.96, 65437.69.91, 65437.69.135, 65437.69.134, 65437.69.132, актуван с акт за частна общинска собственост № 5311/06.02.2019 г., с начална тръжна цена 10 720 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 10 611,50 лева).
   

с. Черногорово

3. Урегулиран поземлен имот XIX – общ. (деветнадесети тире общински), в кв.  88 (осемдесет и осем) по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик, с площ 576 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5282/16.01.2019 г., с начална тръжна цена 3 456 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 588,30 лева).