Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Черногорово и с. Юнаците

502

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредбата за общинската собственост и Решение № 47/29.02.2024 г., взето с Протокол № 3  на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Мало Конаре, с. Черногорово и с. Юнаците, общ. Пазарджик, по приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, кметството по местонахождение на имота, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg

Търгът ще се проведе на 25.04.2024 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 22.03.2024 г. до 23.04.2024 г. на място след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажбата.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 24.04.2024 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 23.04.2024 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 24.04.2024 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 25.04.2024 г. от 11.30 часа

 

  1  Поземлен имот с идентификатор 00254.501.791 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Пирин», с площ 524 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 53, парцел: VII, съседи: 00254.501.792, 00254.501.605, 00254.501.610, 00254.501.593, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.791.1: застроена площ 66 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6540/27.06.2023 г., с начална тръжна цена 7 860 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 847,40 лева).

2  Поземлен имот с идентификатор 00254.501.792 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Пирин», с площ 794 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 53, парцел: VIII, съседи: 00254.501.796, 00254.501.795, 00254.501.605, 00254.501.793, 00254.501.791, 00254.501.593, 00254.501.592, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.792.1: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 00254.501.792.2: застроена площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6539/26.06.2023 г., с начална тръжна цена 11 910 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 314,60 лева).

3.  Поземлен имот с идентификатор 00254.501.794 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Пирин», с площ 528 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 53, парцел: XV, съседи: 00254.501.909, 00254.501.605, 00254.501.793, 00254.501.795, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.794.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6541/27.06.2023 г., с начална тръжна цена 7 920 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 869,20 лева).

4Поземлен имот с идентификатор 00254.501.811 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Трета», с площ 628 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: X, съседи: 00254.501.2414, 00254.501.2413, 00254.501.809, 00254.501.812, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.811.1: застроена площ 84 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6542/27.06.2023 г., с начална тръжна цена 9 420 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка         2 257,50 лева).

5.  Поземлен имот с идентификатор 00254.501.813 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. «Трета», с площ 505 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: XII, съседи: 00254.501.492, 00254.501.812, 00254.501.814, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.813.1: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6543/27.06.2023 г., с начална тръжна цена 7 575 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 815,40 лева).

6Поземлен имот с идентификатор 46749.501.531 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.11.2023 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, ул. «Осемдесет и девета», с площ 328 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 171, парцел: XIV, съседи: 46749.501.1644, 46749.501.210, 46749.501.525, 46749.501.524, 46749.501.523, 46749.501.532, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.501.531.1: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 46749.501.531.2: застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6573/09.10.2023 г., с пазарна цена на имота 4 920 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 179,10 лева).

7Поземлен имот с идентификатор 81089.501.1369 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.12.2023 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 593 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: 81089.501.1339, номер по предходен план: квартал: 88, парцел: XV-общ., съседи: 81089.501.1372, 81089.501.1371, 81089.501.1291, 81089.501.1370, 81089.501.1058, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 81089.501.1369.1: застроена площ 102 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,  актуван с акт за частна общинска собственост № 6594/22.11.2023 г., с начална тръжна цена 7 116 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка        2 131,70 лева).

8. Поземлен имот с идентификатор 81089.501.1370 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.12.2023 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 676 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: 81089.501.1339, номер по предходен план: квартал: 88, парцел: XVI-общ., съседи: 81089.501.1371, 81089.501.1291, 81089.501.1369, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6595/22.11.2023 г., с начална тръжна цена 8 112 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 037,60 лева).

9.  Поземлен имот с идентификатор 81089.501.1371 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.12.2023 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 518 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: 81089.501.1339, номер по предходен план: квартал: 88, парцел: XVII-общ., съседи: 81089.501.1291, 81089.501.1370, 81089.501.1369, 81089.501.1372, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6596/22.11.2023 г., с начална тръжна цена 6 216 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 327,60 лева).

10Поземлен имот с идентификатор 86074.501.49 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2023 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, ул. «Тридесет и девета», с площ 326 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 49, квартал: 3, парцел: VII, съседи: 86074.501.47, 86074.501.755, 86074.501.728, 86074.501.812, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 86074.501.49.1: застроена площ 80 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,  актуван с акт за частна общинска собственост № 6565/07.09.2023 г., с начална тръжна цена 4 890 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 171,90 лева).

11. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.640 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2023 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 318 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел: XIII, съседи: 86074.501.805, 86074.501.639, 86074.501.810, 86074.501.641, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6574/30.10.2023 г., с начална тръжна цена 4 770 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 428,90 лева)