Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча, община Пазарджик

623

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 184/30.09.2020 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 19.11.2020 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

            До участие в търга се допускат:

            а/ За обекти №№  1, 2 и 3 от Приложение № 1:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

            б/ За обект №  4 от Приложение № 1:

            - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

            - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

            - не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

            Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.10.2020 г. до 17.11.2020 г. на място, след заявка в общинска администрация гр. Пазарджик и в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 18.11.2020 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.11.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 18.11.2020 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296               

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 19.11.2020 г. от 11.30 часа

 

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2272 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, две, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 06.07.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Бузлуджа», с площ 288 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.502.2268, номер по предходен план: 502.2268, квартал: 242, парцел XI – търговия и услуги, съседи: 55155.502.1679, 55155.502.1676, 55155.502.1783, 55155.502.2270, 55155.502.9577, 55155.502.2271, актуван с акт за частна общинска собственост № 5741/16.06.2020 г., с начална тръжна цена 28 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 550,40 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1998 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, девет, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Верила» № 16, с площ 379 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 55155.502.159, номер по предходен план: квартал: 149, парцел XII – 159, съседи: 55155.502.1999, 55155.502.583, 55155.502.158, 55155.502.161, 55155.502.160, 55155.502.9510, актуван с акт за частна общинска собственост № 4856/24.07.2017 г., с начална тръжна цена 37 900 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 988,20 лева).

3. Поземлен имот с идентификатор 77061.112.1 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, едно, едно, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.08.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. Неизвестна, местност ТЕПЕ ДЪМГА, с площ 11969 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – гробищен парк, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 112001, съседи: 77061.102.8, 77061.112.11, 77061.112.12, 77061.112.9, 77061.112.10, 77061.100.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 5798/13.07.2020 г., с начална тръжна цена 23 938 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 15 799,10 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 78570.122.28 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, едно, две, две, точка, две, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена зпаовед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Црънча, местност СТЪРЧИ КРАК, с площ 1380 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназанчение, категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000449, съседи: 78570.122.11, 78570.122.17, 78570.122.12, 78570.122.13, 78570.122.7, 78570.122.27, актуван с акт за частна общинска собственост № 5111/29.05.2018 г., с начална тръжна цена 2 691 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 649,60 лева).