Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик

487

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 230/27.11.2020 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

        Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 21.12.2020 г. до 21.01.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация гр. Пазарджик и в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.01.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.01.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.01.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296               

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 22.01.2021 г. от 11.30 часа

 

          1. Поземлен имот с идентификатор идентификатор 55155.506.1439 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, четири, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Никола Фурнаджиев”, площ: 174 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.491, номер по предходен план: квартал: 78, парцел X, съседи: 55155.506.343, 55155.506.1440, 55155.506.491, актуван с акт за частна общинска собственост № 5857/09.11.2020 г., с начална тръжна цена 19 140 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 749,20 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.681 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Трета», с площ 536 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 51, парцел I, съседи: 00254.501.692, 00254.501.682, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.681.1: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5816/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 3 752 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 926,80 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.803 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Четвърта», с площ 569 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел II, съседи: 00254.501.816, 00254.501.806, 00254.501.805, 00254.501.804, 00254.501.909, 00254.501.802, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.803.1: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна актуван с акт за частна общинска собственост № 5818/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 3 983 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 045,40 лева).

          4. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.816 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 20.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Трета», с площ 716 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел XV, съседи: 00254.501.492, 00254.501.815, 00254.501.807, 00254.501.806, 00254.501.805, 00254.501.803, 000254.501.802, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 00254.501.816.1: застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 00254.501.816.2: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 00254.501.816.3: застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5819/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 573,90 лева).

          5. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.49 (едно, нула, пет, нула,  пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 665 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел III, съседи: 10505.501.50, 10505.501.839, 10505.501.83, 10505.501.84, актуван с акт за частна общинска собственост № 5813/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 4 655 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 667,80 лева).

          6. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.83 (едно, нула, пет, нула,  пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 716 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел XVI, съседи: 10505.501.84, 10505.501.49, 10505.501.839, 10505.501.841, актуван с акт за частна общинска собственост № 5815/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 012 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 795,70 лева).

          7. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.84 (едно, нула, пет, нула,  пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, п.к. 4413, ул. «Осемнадесета», с площ 733 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 3, парцел XVII, съседи: 10505.501.48, 10505.501.50, 10505.501.49, 10505.501.83, 10505.501.841, актуван с акт за частна общинска собственост № 5817/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 131 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 838,40 лева).

          8. Поземлен имот с идентификатор 30572.502.747 (три, нула, пет, седем,  две, точка, пет, нула, две, точка, седем, четири, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-196/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 30.09.2020 г., адрес на поземления имот: с. Звъничево, п.к. 4488, ул. «Двадесета», с площ 656 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 455, квартал: 45, парцел XXIII, съседи: 30572.502.562, 30572.502.561, 30572.502.563, 30572.502.815, актуван с акт за частна общинска собственост № 5821/14.09.2020 г., с начална тръжна цена 5 248 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 947,70 лева).

          9. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.316 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Юнаците, п.к. 4478, ул. «Тридесета», с площ 249 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 316, квартал: 37, парцел XVII, съседи: 86074.501.809, 86074.501.315, 86074.501.318, 86074.501.317, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 86074.501.316.1: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 86074.501.316.2: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5852/29.10.2020 г., с начална тръжна цена 1 743 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 895,10 лева).