Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 53335.915.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, местност ОРЕШАКА, общ. Пазарджик

205

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 113/28.05.2020 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 (пет, три, три, три, пет, точка, девет, едно, пет, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/31.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.05.2020 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, местност ОРЕШАКАплощ: 25891 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000453, съседи: 53335.915.32, 53335.915.48, 53335.915.37, актуван с акт за частна общинска собственост № 5713/14.04.2020 г., с начална тръжна цена       18 410 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 917,92 лева).

 

Търгът ще се проведе на 17.02.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

          До участие в търга се допускат:    

          - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

          - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на условията, посочени в член 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

          Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.01.2021 г. до 15.02.2021 г. на място, след заявка в кметство Огняново.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.02.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 15.02.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б”  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.02.2021 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296