Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5728/13.05.2020 год., вписан в дв. вх. рег. № 2679/20.05.2020 г., том 9, Акт № 175 при Агенция по вписванията – гр. Пазарджик

482

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 132/25.06.2020 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5728/13.05.2020 год., вписан в дв. вх. рег. № 2679/20.05.2020 г., том 9, Акт № 175 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 26.05.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 216 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: 55155.503.1465, номер по предходен план: квартал: 405 г, парцел XXX – 1471, съседи: 55155.503.1470, 55155.503.9672, 55155.503.961. Начална тръжна цена- 19 440 лева /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/, без ДДС.

Обявата за продажба недвижимия имот – частна общинска собственост, ще бъде изложена в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 13.01.2021 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 11.12.2020 г. до 11.01.2021 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 12.01.2021 год. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска Банка АД Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.01.2021 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 12.01.2021 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242