Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот от общинският поземлен фонд /ОПФ/, с идентификатор 14619.521.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, площ 10971 кв.м

214

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, чл. 101, ал. 5 и чл. 101, ал. 6, изр. 2 във връзка с чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 190/30.09.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 11,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот от общинският поземлен фонд /ОПФ/, с идентификатор 14619.521.37 по  кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, площ 10971 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, съседи: 14619.521.38, 14619.521.703 и 14619.521.665, актуван с  Акт за публична общинска собственост № 1384/17.06.2020 г, вписан във вх. рег. № 3482/23.06.2020 г., Акт № 109, том 12, дв. вх. рег 3477

Търгът ще се проведе на 15.01.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.        

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 14.12.2020 г. до 14.01.2021 год.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна вноска за целия поземлен имот, в размер на 202.96 лв (двеста и два лева  и деветдесет и шест стотинки), се внася по сметка на община Пазарджик – ОБЩИНСКА БАНКА АД-ФЦ ПАЗАРДЖИК, BIC код SOMBBGSF, IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: Община Пазарджик, до 16,30 часа на 14.01.2021 г.;

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 12.01.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.01.2021 год.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242