Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик

537

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 20/29.12.2023 г.,  взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост,  находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, ще бъде изложен в сградата на общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

 Търгът ще се проведе на 29.02.2024 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”.

До участие в търга се допускат:

За обект № 1 от Приложение № 1:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

За обект № 2 от Приложение № 1:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.01.2024 г. до 27.02.2024 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/

      - за обект № 2 от Приложение № 1 – в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 28.02.2024 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 27.02.2024 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 28.02.2024 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 29.02.2024 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 27.90 кв.м. /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/, ½ ид.ч. от манипулационна, 1/3 ид.ч. от чакалня и 1/3 ид.ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда с идентификатор 10505.502.392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-200/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Величково, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.392, застроена площ 274 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: 5, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещение с площ 18.00 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом с идентификатор 78570.502.518.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-205/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Црънча, ул. „Първа” № 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 78570.502.518, застроена площ 247 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – за аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС –  35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.