Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик

557

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост, Решение № 192/27.07.2023 г.,  взето с Протокол № 8

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мирянци, Априлци, Юнаците и Братаница, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.11.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.10.2023 г. до 13.11.2023 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 24.00 лв. /двадесет и четири лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 66.00 лв. / шестдесет и шест лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.11.2023 г. по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.11.2023 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.11.2023 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.11.2023 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост,  представляващи помещения с обща площ 19.75 кв.м. /деветнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 12,25 кв.м. и ½ ид.ч. от от антре с площ 15,00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, вход „Б” с идентификатор 48444.501.111.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-278/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мирянци, ул. „Първа”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48444.501.111, застроена площ 427 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 52/14.07.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 2930/28.07.2003 г., том V, Акт № 35 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС –  20,00 лв. /двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещение с площ 26.00 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с мазе с идентификатор 00571.500.222.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-243/13.07.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Априлци, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 00571.500.222, застроена площ 151 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.05.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 6293/21.10.2005 г., том VІ, акт № 249 при Агенция по вписванията Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС –  25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Част от имот – публична общинска собственост,  представляваща едно помещение със самостоятелен вход с площ 28.00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, находящо се в източната страна на едноетажна масивна сграда с изба с идентификатор 86074.501.395.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-198/19.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Юнаците, ул. „Дванадесета”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 86074.501.395, застроена площ 133 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 9/27.06.2000 г., с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС –  42,00 лв. /четиридесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост,  представляващи помещения с обособен вход с обща площ 27.45 кв.м. /двадесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 12.00 кв.м., ½ ид.ч. от входен коридор с площ 7.50 кв.м., ½ ид.ч. от вътрешен коридор с площ 8.40 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.00 кв.м. и ½ ид.ч. от фоайе с плок 12.00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда с идентификатор 06149.501.183.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-199/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Братаница, ул. „Първа”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 06149.501.183, застроена площ 243 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС –  55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.