Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, община Пазарджик

208

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 233/27.11.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 14

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Крали Марко, община Пазарджик по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 19.01.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 18.12.2020 г. до 18.01.2021 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 48.00 лв. /четиридесет осем лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 18.01.2021 г. в касата на съответното кметство.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 15.01.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.01.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 19.01.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 16,00 кв. м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – аптека, изток – склад, юг – стълбище, запад – улица, с предназначение – за офис, начална месечна наемна цена без ДДС –  40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи две помещения с обща площ 24.23 кв.м. /двадесет и четири цяло и двадесет и три квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 14.37 кв.м. и второ помещение с площ 9.86 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ VІІІ, в кв. 8 по плана на с. Крали Марко, при съседи на помещенията: север – бивш лекарски кабинет, изток – парк, юг – свободно помещение, запад – коридор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7/27.08.2001 г., вписан в дв.вх.рег. № 1602/14.05.2009 г., том ІІІ, акт № 157 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за търговска дейност, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.