Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Мокрище и с. Црънча, община Пазарджик

294

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 215/29.10.2020 г.,  Решение № 216/29.10.2020 г. и Решение № 217/29.10.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взети с Протокол № 13

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Мокрище и с. Црънча, община Пазарджик по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 16.12.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.11.2020 г. до 15.12.2020 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 7.20 лв. /седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 48.00 лв. /четиридесет и осем лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 15.12.2020 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 14.12.2020 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.12.2020 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 16.12.2020 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв. м. / двадесет и четири квадратни метра/, находящо се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена през 1958 г. в УПИ І – кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 6293/21.10.2005 г., том VІ, акт № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – улица с о.т. 17-19, изток – клуб, юг – коридор, запад – площад, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 6,00 лв. /шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30,10 кв. м. /тридесет цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,20 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 18,00 кв. м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІV – битов комбинат, ресторант, общ. кухня, сладкарница, в кв. 25 по плана на с. Мокрище, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36.30 кв.м. /тридесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 13,60 кв. м. / тринадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ½ ид.ч. от чакалня с площ 38.40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възелс площ 7.00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом, построена в УПИ ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, актувани с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 44,00 лв. /четиридесет и четири лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.