Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 40.00 кв.м., находящо се в избения етаж на масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І – кметство, с. Априлци

534

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 63, взето на заседанието на Общински съвет – Пазарджик на 28.03.2019 г. с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещение с площ 40.00 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, находящо се в избения етаж на масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І – кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 по плана на с. Априлци, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., при граници на помещението: изток – складови помещения на кметството и противопожарно депо, запад – складови помещения на кметството, север – улица, юг – част от УПИ І – кметство, здравна служба и хлебопекарница, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС –  40,00 лв. /четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 17.05.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала „Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. на място след заявка в Кметство Априлци, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 48.00 лв. /четиридесет и осем лева/ се внася до 16,30 часа на 16.05.2019 г. в касата на Кметство Априлци, община Пазарджик.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 15.05.2019 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.05.2019 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357