Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 26.00 кв.м., с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”

273

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 26.00 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: 55155.503.145.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за частна общинска собственост № 5552/09.10.2019 г., вписан в дв.вх.рег.№ 7774/16.10.2019 г., том 27, акт № 134 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение на имота: за търговия, начална месечна наемна цена без ДДС: 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 21.01.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 18.12.2020 г. до 20.01.2021 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД”.

Депозитната вноска в размер на 204.00 лв. /двеста и четири лева/ се внася до 16,30 часа на 20.01.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 19.01.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 20.01 .2021 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357