СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2023 – 2027 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

назад

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ

2023 – 2027 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Приета с Решение № 18, взето с Протокол № 3 от 29.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ. ПРАВНА РАМКА. СТРУКТУРА. ОБХВАТ И ЦЕЛИ.

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Общината е основна административно - териториална единица в Република България, в която се осъществява местното самоуправление. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

       От друга страна Общината е самостоятелно юридическо лице и има право на собственост.

Това право е заложено още в основния закон на страната. Конституцията на Република България от 1991 г. отново след дългогодишен период прокламира това право и разделя общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост, като постановява режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон.

Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Разработването на Стратегията е продиктувано от изискванията на нормативната уредба, отнасящи се до общинската собственост и е съобразена с управленската програма на кмета на община Пазарджик. Ясно очертана и приоритетно изведена е водещата постановка, че повишаването на качеството и ефективността на местното самоуправление е в неразривна връзка с функционирането и етапното развитие на общинската собственост. Извеждането на общинската собственост като ключов елемент и движеща сила в местното самоуправление по същество се свързва с политиката на Община Пазарджик за целенасочено и устойчиво стратегическо развитие, за формиране на висок жизнен стандарт и просперитет, за засилено облагодетелстване на населението, както и за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура. Ето защо свободата на избор, относно принципи и механизми за управление и разпореждане с общинската собственост и гъвкавостта при тяхното прилагане в Община Пазарджик са застъпени в местното законодателство и управленска практика, под формата на подзаконови нормативни актове на общинския съвет. В този смисъл и Законът за общинската собственост (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.), като основен закон регламентиращ управлението и разпореждането с общинската собственост, поставя като изискване в наредбата общинските съвети да приемат стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.

Стратегията следва да определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. Управлението и разпореждането с общинската собственост в Община Пазарджик, по смисъла на настоящата Стратегия, се разглежда като организирана и функционираща система, която обхваща съвкупност от принципи, правила, нормативна уредба, механизми и подходи, контролни и оценъчни инструменти, присъщи на местната управа, както и форми на участие на населението в местното самоуправление. Всички тези компоненти са под пряко или непряко подчинение на местната политическа власт, която функционира в името на общия интерес и осигурява на местната общност реални условия и средства за подобряване качеството на живота в общината. В този смисъл, активното включване на общинската собственост, като част от общото управление на Община Пазарджик, пряко се свързва с усъвършенстването на публичните услуги за населението от местната общност.

 

 1. ПРАВНА РАМКА

Основния закон на страната - Конституцията на Република България (1991 г.), регламентира и разделя собствеността на държавна, общинска и частна, като постановява режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон. За съжаление, поради липсата на ясни и неоспорими критерии за справедливо разграничаване на собствеността, прилагането на двата закона, Закона за общинската собственост (ЗОС) и Закона за държавната собственост (ЗДС), срещна и продължава да среща редица трудности. Наложената йерархия на ЗОС спрямо ЗДС и практиката - общинската собственост да се доказва, съответно признава като такава, по пътя на дълги и тромави процедури на деактуване, сериозно забави процеса на установяване и обособяване на общинската собственост в пълнота. Приетите впоследствие множество промени в Закона за общинската собственост е положителен опит да се отстранят голяма част от пропуските и слабостите, произтичащи от несъвършенствата на първоначално приетия текст, но въпреки това процесът на отделяне и формиране на общинската собственост продължава и досега. Законът за общинската собственост въвежда основните принципи на управление на общинската собственост. Други закони пряко или косвено свързани с придобиването, стопанисването и разпореждането с общинска собственост са:

& Конституция на Република България;

& Закон за собствеността;

& Закон за държавната собственост;

& Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

&; Закон за опазване на земеделските земи;

& Закон за местното самоуправление и местната администрация;

& Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета;

& Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти;

& Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС;

& Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;

& Закон за кадастъра и имотния регистър;

& Закон за етажната собственост;

& Закон за концесиите;

& Закон за устройство на територията;

& Закон за физическото възпитание и спорта;

& Закон за публично-частното партньорство;

& Закон за насърчаване на инвестициите;

& Закон за горите;

& Закон за пътищата;

& Закон за водите;

& Закон за лечебните заведения;

& Закон за културното наследство;

& Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

& Закон за общинските бюджети;

& Закон за местните данъци и такси;

& Закон за задълженията и договорите;

& Закон за народните читалища;

& Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти общинска собственост.

 

 1. СТРУКТУРА

Структурата на стратегията следва общоприетият модел за изготвяне на стратегически документ, включващ преглед и анализ на състоянието, определяне на визия, цели и приоритети за тяхното постигане и отразява всички законови изисквания за управлението на общинската собственост, залегнали в Закона за общинска собственост.

Стратегията включва:

 • Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
 • Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 • Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост се основава на:

 • Идентифициране на обема и функционалните характеристики на съществуващата общинска собственост; Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.
 • Основни характеристики на отделните видове имоти, които подлежат на ремонти реконструкция, отдаване под наеми и разпореждане.

                    - Имоти, подлежащи на запазване в собственост на общината, ремонт и реконструкция: - всички имоти, които имат характер на публична общинска собственост; - имоти – частна общинска собственост, необходими за изпълнение на функциите на общинската администрация, общинските предприятия и други структурни звена на общината; - имоти, необходими за осъществяване на социалните програми на общината.

          - Имоти, които могат да бъдат предмет на отдаване под наем: - имоти, частна общинска собственост, както и части от имоти или цели имоти публична общинска собственост, които не са необходими пряко за изпълнение на функциите на общината и които поради стопанското си предназначение са подходящи за отдаване под наем на трети лица; - имоти, от които реализираната чрез отдаването им под наем доходност в дългосрочен план е по-голяма, отколкото, ако биха били продадени.

          - Имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане: - имоти, които не са необходими пряко за изпълнение на функциите на общината, от които не може да се реализира доходност в дългосрочен план чрез отдаването им под наем; - имоти, към които има заявени сериозни инвестиционни намерения, водещи до развитие на икономическата, социалната и градоустройствена среда на общината; - имоти, предназначени за обекти на общинската инфраструктура, които не е целесъобразно да бъдат финансирани от общината; - остарели жилищни имоти, поддръжката на които изисква значителен финансов ресурс и за които има заявено желание за покупка от наемателите им.

 • Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване:

-  Имоти – публична собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение

- Имоти, които са част от техническата инфраструктура, имоти със социално и административно предназначение, спортни имоти и за здравни и образователни нужди – чрез покупка, доброволна делба, отчуждаване и безвъзмездно прехвърляне от държавата по реда на ЗДС.

- Имоти – частна общинска собственост, за които все още съществуват стари актове за държавна собственост и които по закон следва да са общинска собственост и могат да се реализират от общината.

 - Жилищни имоти, придобити чрез отстъпване на право на строеж върху общински имоти на частен инвеститор след провеждане на публично оповестени конкурси, срещу задължение за изграждане на такива жилища за общината.

 - Ново строителство на общински сгради и обекти на техническата инфраструктура.

- Имоти, придобити чрез дарение покупка от частни лица за задоволяване на обществени потребности от местно значение (за гробищни паркове, улици и др.).

 

 1. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА

Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и обхваща срока на мандат – 2023/2027г. на Общински съвет – Пазарджик.

          По своята същност, Стратегията е отворен управленски документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си.

          Стратегията е основа за приемане от Общински съвет Пазарджик на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесии и на годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост, по една за всяка финансова година – 2024, 2025, 2026, 2027 г.

 

 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

Предмет на Стратегията са застроените, незастроени имоти – публична и частна общинска собственост и определянето на цели и приоритети, осигуряващи подобряване на процеса на вземане на решения, публичност на дейността и създаване условия за повишаване ефективността на управлението на общинската собственост в интерес на гражданите на общината. Ефективното управление на общинската собственост създава възможности за идентифициране на състоянието на различните видове собственост, техния капацитет, подходите за по-добро оползотворяване на собствеността, приоритетните нужди от инвестиции, както и за определянето на собствеността, която е в излишък по отношение на установените нужди. Разработването на настоящата Стратегия е продиктувано от необходимостта за прецизиране дейността на общинския съвет и администрацията на община Пазарджик по управлението и разпореждането с имотите и вещите – общинска собственост. Ясно очертана и приоритетно изведена е водещата постановка, че повишаването на качеството и ефективността на местното самоуправление е в неразривна връзка с функционирането и етапното развитие на общинската собственост. Общинската собственост като ключов елемент на местното самоуправление по същество се свързва с политиката на общината за целенасочено и устойчиво стратегическо развитие, за формиране на по - добър жизнен стандарт, за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура. Свободата на избор относно принципи и механизми на управление и разпореждане с общинска собственост и гъвкавостта при тяхното прилагане са застъпени в местното законодателство, под формата на подзаконови нормативни актове на общински съвет Пазарджик. В този смисъл  Законът за общинска собственост, като основен закон регламентиращ управлението и разпореждането с общинска собственост, поставя като изискване, в своите наредби общинските съвети да приемат стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията следва да определя политиката за развитие на общинската собственост, отчитайки местните особености и нужди.

 

СТРАТЕГИЯТА ВКЛЮЧВА:

 • Основните цели, приоритети и базови принципи за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 • Основните характеристики на отделните видове имоти;
 • Визия за развитието и управлението на общинската собственост;
 • Мерки за осъществяване на приоритетите.

 

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

  

 1. Цели

     Важен момент при формирането на активна действена политика за управление на собствеността в Община Пазарджик е изборът на приоритетните цели. Независимо, че придобиването, стопанисването и разпореждането с общинска собственост в структурен аспект са принципно децентрализирани и са автономно обособени, в законодателната практика съществуват ясно очертани центрове на властта, които непосредствено ориентират и дефинират конкретните цели за управление и разпореждане на общинската собственост и защита на държавните и местните интереси. На основата на добри практики и политическа консолидация, основните цели на Община Пазарджик при управление на собствеността в рамките на общото развитие на местното самоуправление могат да се изведат в следните цели:

 • осигуряване на ефективно управление на общинската собственост и повишаване на приходите от нейното използване;
 • поддържане и подобряване на обема и състоянието на общинската собственост в съответствие с функциите и отговорностите на общината;
 • обвързване на обема, състоянието и възможностите за придобиване на общинска собственост с настоящите и бъдещи нужди на общината за устойчиво развитие и предоставяне на публични услуги;
 • съществено намаляване на разходите за поддръжка на общинската собственост;
 • формиране на рационална подзаконова рамка (наредби, програми и др.) и на система от действени принципи и механизми за ефективно и равностойно изпълнение на дейностите по придобиване, стопанисване и разпореждане със собствеността с оглед на по-нататъшното укрепване на местното самоуправление;
 • усъвършенстване на процеса на вземане на решения, относно избора на форми, механизми и процедури по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост;
 • подобряване качеството на публичните услуги и  прозрачност в дейността на местната власт и общинската администрация при реализация на политиката на управление и разпореждане на общинската собственост и при осъществяване на дейностите по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост.

 

2. Приоритети за постигане на целите

Приоритетите са установени в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие. Те се базират на визията за местно развитие, на анализа на социално-икономическите фактори, както и на приоритетите на стратегическото развитие на държавата. Насоките, обозначени в приоритетите за развитие на общинската собственост обхващат проблематиката съдържаща се във визията и стратегическите цели.

Целите и приоритетите, заложени в настоящата Стратегия, са изцяло подчинени на принципите, стоящи в основата на Закона за общинската собственост и определящи базата и правилата за работа, поради което в Стратегията те са разгледани детайлно и са съществена част от нея. 

  

III. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Настоящата Стратегия обхваща съвкупност от принципи, правила, нормативна уредба, механизми и подходи, контролни и оценъчни инструменти. Всички тези компоненти са под пряко или непряко подчинение на местната власт, която функционира в името на общия интерес и осигурява на местната общност реални условия и средства за подобряване качеството на живот в общината. Стратегията се разработва като осъзната необходимост от страна на общинския съвет и общинската администрация за допълване на действащите стратегически и планови документи за социално - икономическо и устройствено развитие на общината и в изпълнение на изискването на Закона за общинската собственост. Мотивите за нейното разработване са продиктувани не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишни периоди, за правилно формулиране на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на бюджета на общината, както и при кандидатстването с проекти за участие в Структурните фондове на ЕС, свързани с ефективното и рационално управление на общинската собственост в интерес на гражданите на общината.

          

1. Принцип на функционалното съответствие

                Водещ принцип в практиката по управление и разпореждане с общинската собственост, към който се отнася една цяла поредица от принципи и изисквания е принципът на функционалното съответствие между стратегическото развитие на общината и политиката за управление на общинската собственост. По същество чрез него пряко се обвързва изпълнението на правомощията и задачите на общинската администрация от собствената и сфера на дейност и действията на местната власт по придобиването, стопанисването и разпореждането с общинска собственост. Този принцип се проявява чрез необходимостта всяко решение по управление на общинската собственост, вземано от страна на общински съвет, да се съобразява със стратегическия план на общината и да се вписва в целите на нейното развитие, както и решенията винаги да бъдат законосъобразни и да се покриват с тези за съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет. Общината следва да придобива собственост само когато е необходимо за текущото и бъдещо изпълнение на определени цели и задачи. В случай, че собствеността престане да изпълнява своята функция, то следва тя да се продава на нейната стойност.

 

2. Принцип на свободното администриране

Управлението и разпореждането на общинската собственост е децентрализирана сфера в рамките на местното самоуправление. То е застъпено в нормативната уредба чрез “принципа за свободно администриране” на дейностите по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост. В този смисъл Общински съвет - Пазарджик е този, който следва да управлява, разширява и преустройва тази сфера в интерес на обществените потребности и политическите приоритети на общината. Независимо, че държавата налага определени ограничения с цел да защити определени национални интереси, местните власти трябва да отстояват свободата да решават какви форми и способи да прилагат, да избират юридически и финансови механизми, с които да постигат своите цели при управлението и разпореждането на общинската собственост. В съзвучие с принципа за свободното администриране е “принципът за приоритетността”, чрез който се определя целевата обвързаност на управлението и разпореждането на общинската собственост и двустранното му адаптиране с общите приоритети и стратегически цели на самото местно самоуправление. Принципът за равенство определя нормативно единните, общовалидни за местните власти условия и правила за поведение при управлението на собствеността. По този начин се регламентира равният старт при развитието и усъвършенстването на политиката за управление на собствеността. Свободното администриране при управление и разпореждане с общинската собственост в Община Пазарджик непосредствено се обвързва с изискването за “съизмеримост между самата общинска собственост и необходимите средства за нейното ефективно управление” (независимо от общите финансови ограничения). Този принцип регламентира възможността на общинския съвет и общинската администрация да имат право на избор на икономически оправдани форми за управлението и разпореждането на общинската собственост в зависимост от естеството, вида и характеристиката на собствеността. Особено важен в случая е балансът между необходимостта от съблюдаване на изискванията за общо икономическо равновесие и приетите принципи за провежданите структурни реформи в обществения сектор от една страна и свободата при избора на критерии и форми на местното самоуправление. В този смисъл, подобрени и усъвършенствани, съществуващите в Община Пазарджик управленски практики на стопанисване и разпореждане с общинска собственост, могат да бъдат добра основа за настоящата Стратегия. Баланс е необходимо да съществува и по отношение на обществените и частните общински форми на стопанисване и разпореждане с общинска собственост, като извода който може да се направи е, че във всички позволени от нормативната уредба случаи имуществото (собствеността) следва да се управлява така, че да носи определен доход за общината.

 

3. Принцип на  законосъобразност

Общинският съвет и Кметът на общината, действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.

 

4. Принцип на право на информация

Този принцип се свързва с постановката, че провеждането на активна информационна политика следва да осигури прехода от „задълженост на местната власт за публичност при управлението и разпореждането с общинска собственост към правото на информиране на всеки заинтересован за всички дейности по това управление”, изразяващо се в :

 • ефективната  информационна политика е добре застъпена в община Пазарджик, осигурява развитие на работата с медиите – съвременни комуникации, осведомяване, афиширане в местната преса, информационния бюлетин, интернет сайта и др.;
 • активната информираност следва да обхваща мащабни преустройства, кандидатстването по Европейски проекти, свързани с общинската собственост.

 

 5. Принцип на действено и ефективно управление

Съгласно този принцип следва непрекъснато да се адаптират целите, принципите и механизмите на управление и разпореждане с общинска собственост, за да може то да е в съответствие с развитието на социалните искания, равнопоставеност спрямо потребителите на общинска собственост и да отговаря на изискванията за добро икономическо управление. В практиката важно приложение намира и „принципът на съответствие между стойност и ползи от собствеността”. Когато публичната собственост с обществено предназначение преобладава над тази със стопанско или търговско се пораждат затруднения свързани със поддържането й в добро функционално състояние.  

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ

 

В Община Пазарджик, структурното звено осъществяващо дейности, пряко свързани с придобиване, разпореждане и управление на общински имоти е отдел “Управление на общинска собственост“ и БМ ”СПЖФНСИ”. Развитието на вътрешно – организационната структура за мениджмънт на собствеността, по отношение на трите основни функции – придобиване, управление и разпореждане, зависи от наличието на подходяща нормативна рамка; кадровото обезпечаване и повишаването на капацитета на човешките ресурси; от създаването на работещи механизми за събирането и обработването на информация за дейностите по управление и разпореждане на общинска собственост, в достъпен и лесен за използване вид и формат.

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите на общините се делят на публична и частна. Имотите – публична общинска собственост се групират в три групи:

 • имоти, предназначени да обслужват дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общински съвет;
 • имоти и вещи, определени със закон.

 

Публична общинска собственост са:

 • местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
 • сградите и постройки с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
 • мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и инженерно – защитна системи в частта, обслужваща територията на общината;
 • водни обекти и водно стопански съоръжения и системи;
 • общински гори, пасища и мери.

Възможна е промяна на правния режим на общинската собственост чрез преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно. Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост. Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на бюджетни учреждения, финансирани от държавния бюджет и звена на общинска бюджетна издръжка. Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. Имотите и вещите - общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от кмета на общината.

Частна общинска собственост са всички останали движими и недвижими вещи на Община Пазарджик, включително и плодовете и приходите от имотите и вещите с характер на публична общинска собственост.

 

Частна общинска собственост са:

 • общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
 • общински жилища и гаражи; 
 • общински земеделски земи.

Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица, както и части от или цели имоти - публична общинска собственост, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон. Разпоредителните действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в службата по вписванията.

За общинските имоти в Община Пазарджик се съставят актове за общинска собственост (АОС) по образци, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Въз основа на съставените АОС е създаден регистър на публичната общинска собственост и регистър на частната общинска собственост, както и публичен електронен регистър на общинската собственост.

По данни от главните регистри на община град Пазарджик за публичната и частната общинска собственост са съставени 9 861 броя актове, като от тях 1 797 броя са публична, а 8 064 броя са частна общинска собственост.

Отписани след извършени разпоредителни действия са 5 097 бр. актове.

Разпределението по вид и предназначение на имотите общинската собственост е посочено в Таблица № 1.

 

Таблица № 1

  №  

  по   ред

  Вид на имота

Брой

имоти

1.

  Незастроени имоти

374

2.

  Застроени нежилищни имоти (сгради и части от сгради – частна

  общинска собственост)

76

 

3.

  Детски градини и ясли

32

4.

  Училища

40+3

 Общежития +1 ОДК

5.

  Културни институти

9

6.

  Читалища

35

7.

  Спортни имоти

12

8.

  Сгради на кметства

32

9.

  Жилищни имоти

388

10.

  Микроязовири, водоеми

44

11.

  Земеделски земи

8 904

12.

  Горски територии, попадащи в горскостопанския план

207

 

1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ

Към настоящият момент в Община Пазарджик разполага с 374 бр. незастроени общински имоти. Незастроените терени са предимно с жилищно предназначение.

След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, жилища и др.   

За незастроените имоти в повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започнала проучване и актуване на собствеността на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица. 

Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване, много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

                  - големият брой имоти, отразени грешно в кадастралната карта

            - неприключил процес на идентификация и актуване на общински имоти;

                  - липса на интерес към маломерни и обременени в съсобственост имоти в регулационните граници на града и населените места в общината.         

 

Плюсове и възможности

  - увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;

  - повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;

                    Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

- да се ускори процесът на идентификация на общинските терени;

- през 2020 г. e одобрен Общия устройствен план на Община Пазарджик, съгласно който се определи общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение. С приемането на плана се подобрят възможностите по стопанисването, управлението.

- да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на разработвания към момента Общ устройствен план;

 

2. ЗАСТРОЕНИ  НЕЖИЛИЩНИ  ИМОТИ

Нежилищните имоти в това число: къщи, бунгала, бараки и др. са следните:

1. гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №8 – масивна сграда;

2. гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №16 –масивна сграда;

3. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №26 – масивна сграда;

4. гр. Пазарджик ул. „Марица” № 20, 22, 22a – масивни сгради;

5. гр. Пазарджик ул. „Неофит Бозвели” №29 – масивни сгради;

6. гр. Пазарджик ул. „Пейо Яворов” №10 – масивна сграда;

7. гр. Пазарджик ул. „Васил Априлов” – масивна сграда;

8. гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22 А – масивна сграда;

9. гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” – сграда в двора на училище „Св.Св. Кирил и Методий“;

10. Местност „Слънчева поляна” – Община Батак, бунгала – 11 броя с предназначение курортна дейност;

11. гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг“ №12 – масивна сграда;

12. гр. Пазарджик, Остров Свобода – масивна сграда;

13. гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ – 10 броя сгради;

14. гр. Пазарджик,ул. „Осми март“ №1 – масивна сграда (трафопост);

15. гр. Пазарджик, сграда в двора на училище „Георги Сава Раковски“;

16. гр. Пазарджик, сграда в двора на училище „Васил Левски“;

17. гр. Пазарджик, сграда в двора на училище „Отец Паисий“;

18. гр. Пазарджик, сграда в двора на Гимназия „И.С.Аксаков“;

19. гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17 – масивни сгради;

20. гр. Пазарджик,ул. „Константин Величков“ № 91 – масивна сграда;

21. гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 24 – масивна сграда;

22. гр. Пазарджик, ул. „Мария Луиза“ № 63 – масивна сграда;

23. гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 20 – масивна сграда;

24. гр. Пазарджик, ул. „Васил Петлешков“ № 1 - сграда в двора на училище „Стефан Захариев“;

25. гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 19 – масивни сгради;

26. гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 75 – масивна сграда;

27. гр. Пазарджик - сграда в двора на училище „Никола Фурнаджиев“;

28. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 1 – масивна сграда;

29. гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели“ № 21 – масивна сграда;

30. гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 – масивна сграда;

31. гр. Пазарджик, Градска градина – масивна сграда;

32. гр. Пазарджик, ул. „Венец”- масивна сграда;

33. гр. Пазарджик, ул. „Заводска”- масивна сграда;

34. гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 18- сграда;

35. гр. Пазарджик, ул. „Найден Геров” № 5- сграда;

36. гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” № 117- масивна сграда;

37. гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев” № 19- масивна сграда;

38. гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов” № 14- масивна сграда;

39. гр. Пазарджик, ул. „Тинтява” № 3- масивна сграда;

40. гр. Пазарджик, ул. „Велико Търново” № 11- масивна сграда;

41. гр. Пазарджик, ул. „Георги Пенев” - масивна сграда;

42. гр. Пазарджик, ул. „България” № 52- масивна сграда;

43. гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 48- масивна сграда

44. с. Мало Конаре - едноетажна масивна сграда, кв.152;

45. с. Мало Конаре - едноетажна масивна сграда, кв.4, УПИ I;

46. с. Мало Конаре - двуетажна сграда, кв.30, УПИ XXI;

47. с. Огняново - двуетажна масивна сграда, кв.26, УПИ XX;

48. с. Огняново - триетажна масивна сграда, кв.48, УПИ III;

49. с. Хаджиево - сграда, УПИ XI-фурна;

50. с. Главиница ул. „Първа“ №10 – 21бр. сгради;

51. с. Звъничево, ул. „12-та“ №10а – сграда;

52. с. Росен - сграда, кв.32, УПИ II;

53. с. Росен - сграда, кв.17, УПИ XVII;

54. с. Мало Конаре - сгради, кв.31, УПИ IV;

55. с. Овчеполци – двуетажна сграда, кв.40, УПИ I;

56. с. Црънча - двуетажна сграда, кв.28, УПИ XV-търг. и услуги;

57. с. Црънча – сграда, кв.37, УПИ I-адм. сграда;

58. с. Априлци – сгради, кв. 9, УПИ XVI-за услуги;

59. с. Черногорово - сграда, кв.81, УПИ II;                     

 

 Самостоятелни обекти в сгради:

1. гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №12 – самостоятелен обект в сграда;

2. гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” №6 - самостоятелен обект в сграда;

3. гр. Пазарджик, пл. „К. Величков” №1 - самостоятелен обект в сграда;

4. гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №43 - самостоятелен обект в сграда;

5. гр. Пазарджик, пл. „Пейо Яворов” №1 – самостоятелни обекти в сграда;

6. гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №2 - самостоятелен обект в сграда;

7. гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” №2 - самостоятелни обекти в сграда;

8. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №.15 - самостоятелен обект в сграда;

9. гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” №.15 - самостоятелен обект в сграда;

10. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №.9 - самостоятелен обект в сграда;

11. гр. Пазарджик, ул. „Мак гахан” №.24 - самостоятелен обект в сграда;

12. гр. Пазарджик,  ул. „Димитър Греков” №.5 - самостоятелен обект в сграда;

13. гр. Пазарджик , ул. „Росица” №.42 - самостоятелен обект в сграда;

14. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №.2 - самостоятелен обект в сграда.

15.  гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №.14 - самостоятелни обекти в сграда.

16. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №.6 - самостоятелен обект в сграда.

17. с. Синитово, кв.38, УПИ XXIII - самостоятелни обекти в сграда.

 

 

Спортни обекти:

 1. СЗ „Васил Левски”
 2. СЗ „Хебър”
 3. СЗ „Младост”
 4. Спортен комплекс „Георги Бенковски”: стадион, 2 бр. помощни игрища и 2 бр. междинни игрища, 1 бр. игрище с изкуствено тревно покритие и 1 бр. маломерно игрище с изкуствено тревно покритие
 5. Общински плувен комплекс
 6. Зона на здравето
 7. Спортни площадки м/у  магазин „Lidl” и СЗ „Хебър”
 8. Спортна площадка – маломерно футболно игрище с изкуствено тревно покритие на ул. „Димитър Греков”
 9. Колодрума – остров „Свобода”
 10. База за авио и корабомоделизъм – остров „Свобода”
 11. Плувен басейн (балона)
 12. Спортна площадка на ул. „Ангел Кънчев”

         

В нежилищните общински имоти са настанени сдружения, фондации, политически партии, неправителствени организации, физически и юридически лица, териториални структури на държавни институции, като: Регионален инспекторат по образованието, „НАП”, Социални грижи, районно полицейско управление и др., които по закон не заплащат наем (само консумативи).

Към края на 2023 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти, частна или публична общинска собственост, стопанисвани от Община Пазарджик – 137 бр. и от БМ „СПЖФНСИ” - 64 бр., разпределени по предназначение са представени в Таблица №2.

                                                                                                                               Таблица №2

ред

 

Предназначение

 

        Брой

    договори

 

 

1.

Обекти за търговия, производство, услуги

84

     84

2.

Лекарски и стоматологични кабинети

57

     57

3.

Помещения отдадени на политически партии

3

       3

4.

Помещения отдадени на сдружения, фондации,

неправителствени организации, офиси и др.

26

     26

5.

Спортни имоти

28

     28

6.

Гаражи

3

       3

Общо:

201

   201 бр.

 

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост.

               Анализирайки състоянието на застроените нежилищни имоти общинска собственост в гр. Пазарджик се открояват следните:

 

 

Рискове и слаби страни

 • лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддържане и опазване на собствеността;
 • поддръжката на спортните имоти, в това число амортизираната база, средствата за ток, газ и други консумативи с всяка изминала година става по-трудна;
 • имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в масивни сгради;
 • недостиг на помещения за отдаване под наем (в рамките на гр. Пазарджик) на сдружения, фондации, дружества и др. организации, поради ограничените възможности на общината.

 

Плюсове и възможности

 • оптимизиране процеса на управление;
 • прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на общината, изкупуване на частта на собствениците или замяна;
 • осигуряване на средства от програми и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

 • да се извърши обследване на сградите и се установи необходимостта от ремонт (изолация на покриви, боядисване, ВиК и ел. инсталации и др.);
 • да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
 • да се подготвят проекти за кандидатстване по програми за осигуряване на средства по проекти за подобряване състоянието на сградите;
 • да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочно отдаване под наем или ползване.

 

3. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

Управлението на жилищния фонд на Община Пазарджик е регламентиран с наредбата по чл.45а от ЗОС, с която се определят условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите разпоредби на действащото законодателство.

С решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема списък, с който се определят броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината.

          Съгласно Наредбата за условията и реда и за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в жилища собственост на Община Пазарджик общинските жилища под наем  са  предназначени за:

 • настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
 • продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
 • резервни жилища.

                В голямата си част, наличният жилищен фонд е и силно амортизиран. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са разположени в сгради, съсобствени между общината и физически лица, което създава трудност при тяхното управление и поддръжка. Къщите, в които са настанени наематели, почти изцяло са строени в началото на миналия век, не са елемент на застроителния план и нямат траен градоустройствен статут.

Към края на 2023 г. жилищния фонд на Община Пазарджик се състои от 359 бр. апартамента и 29 бр. къщи, от които:

-  фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” - 130 бр.;

-  фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” - 200 бр.;

-    фонд „Ведомствен”- 6 бр.;

-    фонд „Резервен” - 21 бр.;

-    „Наблюдавано жилище” - 2 бр.

Апартаментите, разпределени по райони и видове са представени в Таблица №3                                                                             

 

Таблица №3        

              Жилищни

                 райони

    Едностайни

           броя

     Двустайни

          броя

     Тристайни

          броя

 

Четиристайни

             броя

      Всичко

        броя

         Централна част

6

3

-

-

9

          Широк център

9

6

2

-

17

              Ябълките

2

3

5

-

10

               „Изток”

72

127

38

10

247

             „Младост”

3

4

1

-

8

              „Устрем”

9

23

1

-

33

               „Запад”

15

16

2

-

33

             гр. София

1

-

-

-

1

           с. Главиница

1

-

-

-

1

                Всичко:

118

182

49

 

10

359

           

Община Пазарджик е собственик на 29 бр. къщи, разпределени по райони:

- Централна част – 3 бр.

- Казарма – 1 бр. ;

- кв. „Изток” – 25 бр.

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми не са достатъчни за поддръжката на жилищния фонд. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са разположени в сгради, съсобствени между общината и физически лица, което създава трудност при тяхното управление и поддръжка. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата необходима за ремонти и поддръжка.

                Къщите – общинска собственост в голямата си част са разположени в междублокови пространства, запазени след извършени отчуждения и нямат траен градоустройствен статут.

Заради недостига на общински жилища, немалко общини в България споделят целесъобразността от осъвременяване на критериите за настаняване и определяне на достатъчно дълъг срок (а не пожизнено) за настаняване в общински жилища, в което време да се даде възможност на настанените граждани да придобият собствено жилище чрез покупка, строителство или по друг начин.

                 Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 

 • значителен процент остарял сграден фонд;
 • недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;
 • нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността.

Плюсове и възможности

 • продажба на жилища на наематели настанени в тях;
 • възможност за актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентово съотношение спрямо наемите на свободния пазар.

 

           Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

 • да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството;
 • при необходимост да се извършват продажби на жилищни сгради със траен градоустройствен статут чрез публичен търг;

-    да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез продажба

     на частта на общината, изкупуване частта на собствениците или чрез замяна;

 • увеличаване на жилищния фонд с изграждане на къщи за ромското население по програми, със средства от проекти и други финансови инструменти.

 

4. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

Към настоящият момент Община Пазарджик разполага със земеделска земя – общинска собственост в размер на 38 541,673 дка, от които 34 284,26 дка-публична общинска собственост (13 971 - пасище, мера и пасище с храсти и 20 313,26 - полски пътища) и 4 257,413 дка - частна общинска собственост.

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

 

Налична земеделска земя от ОПФ с начин на трайно ползване /НТП/:

Пасище по КККР на населени места на територията на община Пазарджик

 

 

№ по

ред

 

Населено место

 

ЕКАТТЕ

 

Бр.

имоти

Площ на наличната земя от

ОПФ с НТП: Пасище – кв.м

01

02

  03

04

05

01

Алеко Константиново

00254

53

541 744

02

Априлци

00571

30

777 900

03

Братаница

06149

51

297 581

04

Величково

10505

48

776 463

05

Главиница

15028

11

73 421

06

Гелеменово

14619

8

14 938

07

Говедаре

15271

35

39 316

08

Дебръщица

20362

50

150 969

09

Добровница

21556

2

10 898

10

Драгор

27457

4

84 499

11

Звъничево

30572

35

80 348

12

Ивайло

32010

18

166 989

13

Крали Марко

39428

12

25 185

14

Ляхово

44879

75

122 329

15

Мало Конаре

46749

49

246 570

16

Мирянци

48444

7

179 899

17

Мокрище

48876

8

71 981

18

Овчеполци

53285

212

1 948 199

19

Огняново

53335

0

0

20

Паталеница

55556

62

222 646

21

Пищигово

56561

63

423 244

22

Росен

63032

55

1 791 507

23

Сарая

65437

17

98 182

24

Сбор

65468

87

736704

25

Синитово

66559

43

2 490 240

26

Тополи дол

72713

91

1 319 755

27

Хаджиево

77061

22

32 387

28

Цар Асен

78056

19

358 178

29

Црънча

78570

7

75 578

30

Черногорово

81089

42

427 390

31

Юнаците

86074

32

339 638

32

Пазарджик

55155

2

49 496

    Общо

 

 

        1 249

                           13 904 653

                                                                                                                      Таблица №4       

 

 

Имотите с начин на трайно ползване (НТП), полски пътища - публична общинска собственост са разпределени по землища на територията на община Пазарджик и са посочени в Таблица № 5.

 

 

 

Таблица № 5

            № по

        ред

Наименование на землище

Брой имоти

Обща площ

в дка

1

гр. Пазарджик

201

899,423

2

с. Алеко Константиново

179

520,399

3

с. Априлци

186

494,266

4

с. Братаница

257

451,363

5

с. Величково

379

964,922

6

с. Главиница

131

370,689

7

с. Говедаре

217

547,473

8

с. Дебръщица

230

394,14

9

с. Добровница

119

686,62

10

с. Драгор

63

196,243

11

с. Звъничево

131

457,359

12

с. Ивайло

163

528,215

13

с. Крали Марко

41

219,217

14

с. Ляхово

173

424,837

15

с. Мало Конаре

392

2352,191

16

с. Мирянци

51

135,758

17

с. Мокрище

139

352,078

18

с. Овчеполци

485

1445,958

19

с. Огняново

182

519,341

20

с. Паталеница

441

853,688

21

с. Пищигово

250

1172,538

22

с. Сарая

156

808,114

23

с. Сбор

208

587.125

24

с. Синитово

353

667,654

25

с. Тополи Дол

127

547,567

26

с. Хаджиево

203

552,497

27

с. Цар Асен

121

369,607

28

с. Црънча

192

497,948

29

с. Черногорово

346

1702,654

30

с. Юнаците

173

593,376

Общо:

 

                6 289

20 313,26 дка

 

 

С приемането на плановете за земеразделяне на землищата на територията на Община Пазарджик, полските пътища са отразени като собственост на Община Пазарджик, без да е имало реални действия по тяхното възстановяване с решения на Поземлена комисия – Пазарджик и протоколи за въвод във владение.        Полските пътища, общинска собственост, които попадат в масивите за ползване могат да се предоставят на ползвателите по реда на чл. 37 в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

         

Земеделските земи от ОПФ частна общинска собственост по начин на трайно ползване е както следва:

- ниви

- друг вид земеделска земя

- друга изоставена нива

- оризища

- ливада и наводнена ливада

- овощна градина и изоставени трайни насаждения

- полска култура

- друг НТП – др. пром. тер., др. селищна територия, др. територия нестопанисвана, складов терен, пустееща необработваема територия, обществен терен, жив. ферма, пясък, храсти и др.

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Пазарджик в т.ч. по чл. 19, ал. 1 не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската служба по земеделие, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост на земеделските имоти е предшествано от действия по:

- изготвяне на актуална скица на имота с отразяване на   действителния начин на

   трайно ползване;

- изготвяне на данъчна оценка;

- вписване в службата по вписвания.

            Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви, финансов и организационно-технически ресурс.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

Имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, останали след възстановяване на правата на собствениците са предадени в собственост на Община Пазарджик с протоколни решения, одобрени със заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик и същите възлизат на 12 114 дка, от които 2 055 дка частна общинска собственост, а останалите публична общинска, предимно пасища и мери.

Съгласно обнародваните в държавен вестник, брой 100 от 2015 г. изменения и допълнения на Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки от срок 5 години от влизане в сила на този закон, който срок изтече декември 2020 г.

          Считано от 23 декември 2020 г., за нов срок от 5 години, със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ могат да се извършват разпоредителни сделки за:

1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;

2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;

3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;

5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;

6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

7. за инвестиционни проекти на дружества – стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

 

В О Д Н И О Б Е К Т И

 

Община Пазарджик е собственик на водни площи (язовири и водоеми). Всичките водни обекти са актувани с актове за публична общинска собственост, като управлението с тях е посочено в следната таблица:

Таблица №6

по ред

Местонахождение на обекта, начин на трайно ползване

№ на имота по КKKР и площ

№ на акта за общинска собственост и вид на собствеността

Сключен договор за концесия

1.

с. Априлци, м-ст „Сакарджа” - язовир

000571.4.3 – 49,078 дка.

7/23.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 935 от 23.06.2015г.

Предсрочно прекратен с Решение № 209/ 29.09.2022 г. на ОБС

2.

с. Гелеменово, м-ст „Баира” - водоем

14619.521.37 –

10,971 дка

9/23.02.2001 г.

публична

-

3.

с. Говедаре, м-ст „Горна Лъка” - воден обект (рибарник)

15271.205.40 – 28,742 дка.

19/29.10.2001 г.

публична

-

4.

с. Крали Марко, м-ст „Мандрите” – други изкуствени водни площи (отоплител)

39428.28.33– 139,838 дка.

3/12.05.2000 г.

публична

-

5.

с. Крали Марко, м-ст „Гаджовера” - водоем

                             

39428.12.117 – 13,576 дка.

5/27.12.2000 г.

публична

-

6.

с. Крали Марко, м-ст „Башлъка” - рибарник

39428.16.68 – 17,452 дка.

1/09.05.2000 г.

публична

Договор за концесия № 1587 от 05.09.2003 г.

Договорът е изтекъл на 05.09.2023 г.

7.

с. Крали Марко, м-ст „Башлъка” - рибарник

39428.16.67 – 23,436 дка.

2/10.05.2000 г.

публична

Договор за концесия № 1586 от 05.09.2003 г.

Договорът е изтекъл на 05.09.2023 г.

8.

с. Ляхово, м-ст „Турските гробища – воден обект (мочурище)

44879.33.13 – 15,309 дка.

4/23.10.2001 г.

публична

-

9.

с. Ляхово, м-ст „Турските гробища – воден обект (мочурище)

44879.36.15 – 49,384 дка.

5/23.10.2001 г.

публична

-

10.

с. Мало Конаре, м-ст „Чолашка вист” – воден обект (мочурище)

46749.105.99 – 29,829 дка.

24/29.10.2001 г.

публична

-

11.

с. Овчеполци, м-ст „Узунджала” – водоем

53285.91.15 – 4,891 дка.

115/24.11.2008г

публична

 

12.

с. Овчеполци, м-ст „Ялъма” - водоем

53285.61.15 – 12,589 дка.

2104/09.07.2010г

частна

-

13.

с. Овчеполци - водоем

53285.63.40 – 17,437 дка.

2106/09.07.2010г

Публична

Има Договор за концесия

№ 830 от 21.12.2018 г.

14.

с. Овчеполци, м-ст „Къртела” - водоем

53285.79.9 – 8,535 дка.

11/29.10.2001 г.

публична

-

15.

с. Овчеполци, м-ст „Гарата” - водоем

53285.32.179 – 81.165 дка.

7/26.09.2001 г.

публична

Договор за концесия

№ 317 от 12.04.2023 г.

16.

с. Овчеполци - водоем

53285.67.31 – 3,567 дка.

14/03.07.2002 г.

публична

Договор за концесия № 713 от 30.09.2002 г.

Изтекъл и предстои да се сключи нов договор

17.

с. Овчеполци, м-ст „Реката” - водоем

53285.83.7 – 36,755 дка.

10/29.10.2001 г.

публична

Договор за концесия

№ 67 от 12.02.2021 г.

 

18.

 

с. Овчеполци, м-ст „Танова могила” - язовир

53285.23.11 – 144,252 дка.

12/29.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 771 от 21.07.2011 г.

19.

с. Овчеполци, м-ст „Осена” - водоем

53285.21.31 – 1,003 дка.

204/18.05.2011 г.

публична

-

20.

с. Овчеполци, м-ст „Роглеви сливи” - водоем

53285.31.39 – 1,097 дка.

203/18.05.2011 г.

публична

-

21.

с. Овчеполци, м-ст „Реката” - водоем

53285.83.5 – 25,366 дка.

9/29.10.2001 г.

публична

Изведен от експлоатация

22.

с. Овчеполци - водоем

53285.47.38 – 4,558 дка.

561/05.05.2015 г.

публична

-

23.

с. Росен, м-ст „Каратопрак” - водоем

63032.161.29 – 23,990 дка.

23/24.10.2001 г.

публична

 

-

24.

с. Росен, м-ст „Каратопрак” - водоем

63032.161.31 – 26,410 дка.

22/24.10.2001 г.

публична

 

-

25.

с. Росен, м-ст „Делиасаница” - водоем

63032.179.2 – 64,688 дка.

21/24.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 1071 от 29.07.2015 г. Договорът е прекратен

26.

с. Росен - водоем

63032.450.5 – 6,611 дка

122/25.02.2009 г.

публична

-

27.

с. Росен - водоем

63032.450.4 – 3,800 дка

123/11.03.2009 г.

публична

-

28.

с. Росен, м-ст „Долни ливади” - водоем

63032.446.2 – 6,074 дка.

185/09.08.2010 г.

публична

Договор за концесия

№ 637 от 05.07.2023 г.

 

29.

с. Сбор, м-ст „Сакарджа” - язовир

65468.115.15 – 50,086 дка.

11/04.11.2003 г.

публична

Договор за концесия № 1129 от 12.09.2014 г. Договорът е предсрочно прекратен.

Изключен от плана за концесиите.

30.

с. Сбор, м-ст „Чатърлъка” - язовир

65468.105.12 – 28,528 дка.

10/04.11.2003 г.

публична

 

31.

с. Сбор, м-ст „Чатърлъка” - язовир

65468.5620 – 129.088 дка.

9/04.11.2003 г.

публична

 

32.

с. Сбор, м-ст „Юруков бряст” – водоем

65468.66.27– 57,222 дка.

7/30.10.2001 г.

публична

Предстои да се включи в изменението на плана за концесиите.

 

33.

с. Цар Асен, м-ст „Песо поле” - язовир

78056.15.271 – 24,717 дка.

2/30.10.2001 г.

публична

-

34.

с. Цар Асен, м-ст „Кабъта” – язовир

78056.21.77 – 6,851 дка.

4/30.10.2001 г.

публична

-

35.

с. Хаджиево, м-ст Алчака” воден обект (мочурище)

77061.232.31 – 20,057 дка.

61/29.10.2001 г. публична

-

36.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – изкуствена водна площ

30572.126.3 – 226,785 дка.

24/08.07.2002 г.

публична

Договор за концесия № 1374 от 27.10.2015 г.

37.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – водоем

30572.123.1 – 54,240 дка.

8/14.05.2001 г.

публична

Договор за концесия № 722 от 26.09.2006 г.

38.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – воден обект (блато)

30872.127.4 – 39,351 дка.

21/22.10.2001 г. публична

-

39.

с. Мокрище, м-ст „Черни могили” – воден обект (рибарник)

48876.18.27 – 214,476 дка.

464/12.02.2001 г.

публична

Договор за концесия

№ 743 от 16.08.2023 г.

40.

с. Тополи дол, м-ст Динкина гора” - язовир

72713.1.26 – 106,683 дка.

1/30.10.2001 г.

публична

Договор за концесия

№ 762 от 30.08.2023 г.

41.

с. Пищигово, м-ст „Газиевица” - водоем

56561.270.86 – 24,055 дка.

16/30.10.2001 г.

публична

-

42.

гр. Пазарджик, м-ст „Чанака” - воден обект (рибарник)

55155.7.82 – 18,397 дка.

738/03.02.2003 г.

публична

-

43.

с. Ивайло, местност Алтън пара - блато

32010.24.211 -

5112/29.05.2018г.

частна

Включен в плана за концесиите

44.

с. Овчеполци - водоем

53285.61.15

12,589 дка

публична

Д-р за концесия № 616/06.06.2016г. с Еко-Хидро-90 ООД

 

 

 

На основание Закона за водите, Общински съвет – Пазарджик е взел Решение №135/27.09.2018г., изменено с Решение №22/27.02.2020г. за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на седем броя язовири и водоеми, общинска собственост, които не са отдадени на концесия. Към настоящият момент два са предадени, а останалите са в процедура по прехвърляне в собственост на държавата. Това са имотите под точки 11, 21, 25, 30 и 31 от Таблица № 6.

 

 

 

 

 

 ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 

                Площта на поземлените имоти, собственост на община Пазарджик, които следва да се използват, съгласно Закона за горите възлиза на 4 867 дка. Същите попадат в териториалния обхват на дейността на ТП ДГС”Пазарджик”, съгласно извършена инвентаризация.

Със заповед №5/06.01.2017 г. на Директора на РДГ- Пазарджик е утвърден  Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Пазарджик. В него са посочени основните насоки за организация на горските площи, за проектиране на лесовъдските мероприятия, за установяване на дървесните запаси и определяне размера на годишното ползване от възобновителни и други сечи, както и всички дейности, които ще се извършват за правилното стопанисване на общинските гори.

Подлежащата площ на горскостопанско планиране, разпределена по землища е посочена в Таблица №7

 

Таблица №7

Разпределение на общинските имоти по землища, включени в горскостопанския

план на Община Пазарджик

 

ЕКАТТЕ

Населено място

Община

Площ в дка

 

 

 

 

 

1

55155

гр. Пазарджик

Пазарджик

72

2

254

с.Алеко Константиново

Пазарджик

57

3

571

с.Априлци

Пазарджик

778

4

6149

с. Братаница

Пазарджик

23

5

10505

с. Величково

Пазарджик

558

6

14619

с.Гелеменово

Пазарджик

894

7

15028

с.Главиница

Пазарджик

 

8

15271

с.Говедаре

Пазарджик

15

9

20362

с.Дебръщица

Пазарджик

61

10

21556

с.Добровница

Пазарджик

 

11

23457

с.Драгор

Пазарджик

 

12

30572

с.Звъничево

Пазарджик

 

13

32010

с.Ивайло

Пазарджик

 

14

39428

с.Крали Марко

Пазарджик

 

15

44879

с.Ляхово

Пазарджик

 

16

46749

с.Мало Конаре

Пазарджик

131

17

48444

с.Мирянци

Пазарджик

 

18

48876

с.Мокрище

Пазарджик

 

19

53285

с.Овчеполци

Пазарджик

 

20

53335

с.Огняново

Пазарджик

4

21

55556

с.Паталеница

Пазарджик

100

22

56561

с.Пищигово

Пазарджик

139

23

63032

с.Росен

Пазарджик

213

24

65437

с.Сарая

Пазарджик

107

25

65468

с.Сбор

Пазарджик

904

26

66559

с.Синитово

Пазарджик

58

27

72713

с.Тополи дол

Пазарджик

 

28

77061

с.Хаджиево

Пазарджик

 

29

78056

с.Цар Асен

Пазарджик

236

30

78570

с.Црънча

Пазарджик

370

31

81089

с.Черногорово

Пазарджик

48

32

86074

с. Юнаците

Пазарджик

99

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

  4867

 

 

Анализирайки състоянието и управлението на земеделските земи, водните обекти и горите и земите в горския фонд през годините се открояват следните:

 

Рискове и слаби страни

- не приключил процес на идентификация и актуване по землища  на всички общинските имоти;

- за всички землища има влязла в сила кадастрална карта, което налага съставяне на нови актове за общинска собственост;

- малки  приходи от арендни и наемни договори;

- наличието голям брой маломерни имоти;

- законови ограничения при разпореждане с част от земеделските земи (пасища, мери и др.);

          - недостатъчен инвестиционен интерес към свободните водни обекти;

- недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по стопанисването на горския фонд.

 

                                        Плюсове и възможности

- оптимизиране процеса на управление на земеделските имоти;

- актуване на нови имоти;

- предприемане действия за комасация на земеделските земи;

- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони;

- отдаването под наем или концесия на водните обекти и адекватна грижа към поддръжката им;

- увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи;

 

             Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за  управление на земеделските земи от ОПФ, даваща възможност за идентификация и комасация на останалите маломерни имоти;

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, към които имат инвестиционен интерес.

 - да се актуализира ежегодно размерът на тарифните такси, за добитата дървесина от земеделски земи по ЗСПЗЗ.

 

 

V. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

1. Придобиване на собственост от Община Пазарджик

 Община Пазарджик придобива собственост съгласно нормите на чл.34, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и Наредбата на Общински съвет Пазарджик, по чл.8, ал.2 от същия закон, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Община Пазарджик придобива сгради, постройки, съоръжения или части от тях, чрез извършване на строителство, надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради в съответствие със строителната си програма и в рамките на предвидените капиталови разходи в общинския бюджет. Доставката на машини, съоръжения, транспортни средства, оборудване и други дълготрайни активи, както и движимите вещи необходими за административни и стопански нужди се осигурява от кмета на общината в рамките на предвидените по бюджета средства, по законоустановен ред.

Друг способ за придобиване на собственост на Община Пазарджик е принудителното отчуждаване на имоти собственост на физически или юридически лица за  задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Отчуждаването се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, както и за изграждане на други обекти, определени със закон, след предварително и равностойно парично обезщетение.

Възможност със значителен потенциал по отношение на придобиването на собственост в полза на Община Пазарджик е нормата на чл.54 от Закона за държавната собственост, която регламентира безвъзмездното прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Исканията за безвъзмездно прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище. Прехвърлянето се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Областният управител сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.

 

2. Дейности по управление на общинската собственост

                Управлението на общинската собственост и усъвършенстването на дейностите по нейното стопанисване е неотменно право на местната власт и се извършва в интерес на гражданите на общината. Община Пазарджик управлява своята собственост съгласно нормите визирани в Закона за общинска собственост и подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Пазарджик.

Най-обстойна и детайлна е наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти. Тя следва постановките на ЗОС и в почти пълна степен детайлизира взаимодействието с множество други норми на законодателството, както и конкретните правомощия на кмета на Община Пазарджик.

             На основание наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС имотите и вещите – общинска собственост, се управляват съгласно водещия принцип на ЗОС – “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

                2.1. Управление на имоти и вещи – публична общинска собственост

                По отношение управлението на имотите и вещите – публична общинска собственост, Община Пазарджик, доказва своята дейност по законосъобразност и целесъобразност. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имотите, предназначени за осъществяване функциите на общинската администрация, както и всички други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общински съвет.

     Основните функции при управлението на публичната общинска собственост – безвъзмездно предоставяне и отдаването под наем, са регламентирани чрез разписването на съответните процедури при водещото условие за санкция от общинския съвет.

Безвъзмездно за управление на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят: 

 • имоти и вещи – публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • имоти и вещи – публична общинска собственост, предназначени за здравни, културни, образователни, спортни и социални мероприятия от общинско значение;

Предвидено е и безвъзмездно предоставяне за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка  на имоти и вещи – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.

Имоти или части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем чрез провеждане на търг или конкурс, след решение на общински съвет Пазарджик и при условие, че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

2.2. Управление на имоти и вещи – частна общинска  собственост

В Община Пазарджик, управлението на нежилищни имоти и вещи, частна общинска собственост се организира, ръководи и контролира от кмета на общината чрез отдел “Управление на общинска собственост”.

Основния способ за управление на частната общинска собственост е отдаване под наем чрез публичен търг или конкурс, съгласно разпоредбите на наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

С Решение на Общински съвет Пазарджик, нежилищните имоти – частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, юридически лица, създадени със закон, както и на юридически лица, осъществяващи образователни, здравни, просветни, спортни, религиозни и културни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението.

Подобна възможност е предвидена и за търговски дружества, еднолични търговски и физически лица, когато се отдават поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно – строителните дейности.

Със заповед на кмета на общината, след решение на Общински съвет, без търг или конкурс се отдават под наем нежилищни имоти – частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, както и за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

Ползването на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения се осъществява в съответствие с изискванията на чл.56 от ЗУТ и Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Пазарджик.

 

3. Разпореждане с имоти общинска собственост

 Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности. Предварително определените цели и приоритети и публичното обявяване на намеренията на Община Пазарджик, най-вече по разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, дават възможност за корекция на негативното обществено мнение по отношение на прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинската администрация.

 Разпореждането с общинска собственост в Община Пазарджик, се извършва, съгласно нормите на Закона за общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Съгласно Наредбата, разпореждането с имоти - частна общинска собственост, се осъществява чрез:  продажба, замяна, делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване.

Разпореждането с движими вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез:

 • продажба;
 • замяна;
 • предоставяне право на ползване;
 • дарение ( безвъзмездно предоставяне);
 • бракуване.

В останалата си част наредбата подробно указва, както начините за разпореждане и съответните правомощия на общинския съвет и кмета на общината, така и условията и реда за административното производство по различните видове сделки.

Разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, като един от елементите на управлението и разпореждането с общинска собственост е предмет на особено внимание при попълването на общинския бюджет. Изведените в Стратегията базови принципи пряко касаят разпореждането по отношение на плановостта отнесена към общинската собственост като важен, съставен елемент от общата политика на бюджетно планиране.

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

VII. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

          Добре стопанисвана общинска собственост

 

1. Стратегическа  цел:

    Повишаване на инвестиционния потенциал на Община Пазарджик и защита на обществения интерес, чрез ефективно, ефикасно и прозрачно управление на общинската собственост.

 

2. Приоритети за постигане на стратегическата цел:  

 • ПРИОРИТЕТ І. - Повишаване приходите на общината от стопанисването на общинската собственост;
 • ПРИОРИТЕТ ІІ. - Подобряване състоянието на общинската собственост;
 • ПРИОРИТЕТ ІІІ. - Прозрачност и публичност при управление и разпореждане с общинска собственост.

 

 1. МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

 

1. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ І. “Повишаване приходите на общината от стопанисването на общинската собственост”:

1.1. Изготвяне на ежегодна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост: 

 • Анализ и преценка за потребностите на общината в съответствие с целите и очаквания резултат от постъпленията по плана за приходите на Община Пазарджик;
 • Анализ на необходимостта от придобиването на активи за изпълнение на общинския план за развитие и инвестиционната програма на общината;
 • Финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи;
 • Попълване на кадастралния план и карта и вкарване на имоти в регулация;
 • Увеличаване на свободните терени, подходящи за бизнес инициативи или задоволяване на обществени потребности;
 • Придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години.

 

1.2. Ефективно управление на имотите – общинска собственост

 • изготвяне на финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
 • учредяване на право на строеж срещу части от новопостроени сгради с предназначение за обществено обслужване;
 • преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочно отдаване под наем.

 

1.3. Оптимизиране на управлението на общинския поземлен фонд

 • изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия устройствен план;
 • провеждане на процедури за деактуване от страна на държавата на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината;
 • преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал.

 

 1. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ ІІ. “Подобряване състоянието на общинската собственост”:

 

2.1. Обезпечаване на необходимите териториално – устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинска собственост.

 • попълване на съществуващите кадастрални планове и карти и разработване на нови, там където е необходимо;
 • изясняване на потребностите от подробни устройствени планове и разработване на програма за тяхното изработване.

 

2.2. Подобряване на състоянието на общинския сграден фонд.

 • обследване на сградите и съставяне на технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба №5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;
 • обследване на обектите общинска собственост и описание на неотложните СМР и количествено стойностна сметка за всеки обект;
 • поддържане и актуализиране на публичния регистър на общинската собственост и изготвяне на паспортен регистър на сградния фонд общинска собственост / местонахождение, вид, конструкция, година на построяване, архитектурна и строителна документация/.

 

2.3. Провеждане на общинска жилищна политика за поддържане на жилищния фонд и осигуряване на общински жилища за настаняване на нуждаещи се граждани.

 • поддържане на паспортен регистър на общинския жилищен фонд;
 • подпомагане на граждани с установени жилищни нужди.

 

 2.4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура – общинска собственост.

 • Изграждане и подобряване на качеството на общинската пътна мрежа;
 • Подобряване състоянието на водопреносната и канализационната мрежа;
 • Обновяване и доразвиване на енергийната инфраструктура;
 • Поддържане на добри технически  и експлоатационни параметри на електропреносната мрежа;

 

3. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ ІII. ”Прозрачност и публичност при управлението и разпореждането с общинска собственост”.

3.1. Усъвършенстване на ползваната информационна система за регистрите на имотите общинска собственост и поддържане на публичния регистър за разпоредителни сделки с общинска собственост на сайта на общината.

3.2. Спазване на нормативните изисквания;

3.3. Разширяване на обхвата на общинската собственост, обект на стратегията за управление, вкл. Техническата инфраструктура и имотите, за които не се съставят актове за общинска собственост.

4. Прилагане на принципите на публичност, прозрачност, свободна и честна конкуренция.

• гарантиране на равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на разпоредителните сделки.

 

IX. РЕСУРСИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

1. Организационни: Изготвяне на годишни програми за управление на общинската собственост с обстоен анализ и визия за всеки конкретен актив и намиране на най-ефективния начин за стопанисване. Имуществото(собствеността) трябва така да се стопанисва и влага, че от него да се постига определен съизмерим доход.  Същите следва да бъдат анализирани и в зависимост от съотношението разходи- ползи, при която активите се делят на такива, които трябва да бъдат продадени, запазени или подобрени. Процесът се базира на сегашните и предполагаеми бъдещи нужди от съответните активи. 

 

2. Финансови: Съществен ресурс в това отношение са възможностите за ефективно използване на средствата по Оперативните програми на националната стратегическа рамка и преди всичко подготовката на конкретни инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” .

 

3. Технически: Интегриране на регистрите в единна информационна система, която да доразвие функции за поддържане и предоставяне на по изчерпателни данни за общинското имущество.

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане. Анализът на състоянието й е необходимата предпоставка за предприемане на конкретни действия, свързани с придобиването, управление и разпореждане с общинско имущество, включително саниране на сградния фонд, ликвидиране или разпореждане на неподлежащ на саниране сграден фонд, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението, охраната на имотите и др.

      Оптимизацията на действията при управление на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на  населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Анализът на необходимостта от разпореждане с общинско имущество, следва да представи баланса между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на основните цели за развитие на общината като цяло – подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура, създаване на условия за култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

 В заключение от изложеното в Стратегията можем да обобщим, че имотният фонд на Община Пазарджик е ограничен. От друга страна, бюджетният императив, свързан с перманентното ограничаване на разходите, спъва усъвършенстването на самия процес по управлението и разпореждането с общинска собственост и постигането на по- висока ефективност. В този смисъл компромиси могат да се търсят при съчетаването на „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗУМНО РАЗПОРЕЖДАНЕ”, което би могло да се изведе като мото на настоящата стратегия.

Настоящата стратегия се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 година на Общински съвет Пазарджик. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и възможностите на общината. Стратегията е основа за приемане на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесии и на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

Настоящата стратегия е приета с Решение № 18 от 29.12.2023 година на Общински съвет Пазарджик.