Списък на подадени проекти от Община Пазарджик по НПВУ

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК“

154

 

На 11.01.2024 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“, който  ще се реализира  до 31.05.2026г. Проектът се финансира от Национален план за възстановяване и устойчивост Приоритетнa ос “ Образование и умения”, процедура BG-RRP-1.011, по Договор № BG-RRP-1.011-0002-C01   и е на стойност  3 538 656,97 лв.

Проектът „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик“ цели Създаване на условия за равен достъп до образование в Средношколско общежитие, гр. Пазарджик посредством изграждане на благоприятна, енергоефективна и мотивираща образователна среда, подобряваща образователните резултати на учениците.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на средата на център за подкрепа за личностно развитие, гр. Пазарджик - Средношколско общежитие в съответствие със изискуемите стандарти за качество.

Предвидените за реализация основни дейности са свързани с обновяване на материално-техническата база, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на клас на енергопотребление „А“, преустройство (основно - обособяване на санитарни възли към спалните помещения), вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на общежитието.

Ще се създаде подходяща жизнена среда за потребителите чрез осигуряване на достатъчно на брой помещения за живеене, нощувка, помещения за социални контакти, учене, хранене и спорт, които са достъпни, обзаведени съобразено с функционалното им предназначение, потребностите на потребителите и изискванията на приложимата нормативна уредба.

 


Този документ е създаден в рамките на предложение за изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик” – договор за БФП № BG-RRP-1.011-0002-C01, по процедура BG-RRP-1.011„Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНДИ.